CINE SUNTEM ȘI CE NE PROPUNEM
“ASOCIAȚIA SOCIETĂȚILOR PRESTATOARE DE SERVICII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ (A.S.P.S.S.U)”
nu are scop patrimonial, este nepartizană politic şi acționează în beneficiul public.
sporireaperformanțelorîndomeniulspeciic,
printr-omaibunăreprezentareasocietăților
prestatoaredeserviciiînSituațiideUrgențăîn
relațiacuautoritățile,prininițiereași
menținereaunuidialogeicientcuacestea.
§ negociereacuautoritățilecompetenteın̂ vedereaaccesăriiprogrameloreuropene;
§ propunerea unor măsuri legislative și administrative necesare pentru ın̂ tărirea, menținerea și
dezvoltareasistematicăaintereselorcomunealemembrilor;
§ reprezentareaintereselormembrilorın̂ afarateritoriuluiRomâ niei,prinın̂ cheiereaunorcontracte
cu organisme similare ori prin ailierea la organisme internaționale neguvernamentale din
domeniu;
§ acordareadesprijinmembrilorsă ilaobținereadelaautorită țilecompetenteaavizelornecesare
funcționării membrilor, precum și dezvoltării activității acestora, promovarea acțiunilor avâ nd
dreptscopinanțareaacestora(contractecuinvestitori,inanțatori,bă nci);
§ desfășurareadeactivitățideproducțieeditorială ,publicarecă rți,reviste,cataloage,pecontpropriu
sau/șiın̂ colaborarecuinstituțiipublicesauprivate;
§ colaborarea,ın̂ parteneriat,cuinstituțiilestatului,instituțiileprivate,societateacivilă șipublicullarg,
alteorganizațiișiinstituțiiinterneșiexterneın̂ vederearealizăriiscopuluipropus;
§ promovareaorică reiactivități,ın̂ deplină concordanță culegileın̂ vigoare,careserveștescopuluiși
obiectivelorAsociației.
inițiativă,implicareșicooperare,
voluntariat,prietenie,respectșisprijin
reciproc,transparență,echitate,
competență,responsabilitate,
principialitate,legalitate,durabilitate.
Poate deveni membru ASPSSU orice persoană juridică interesată să activeze în scopul
Asociației și aderă la statut
Membrii fondatori ai Asociației Societăților Prestatoare de Servicii în Situații de Urgență
PRINCIPII
SCOPUL
PRINCIPALELE OBIECTIVE